ظرفیت دکتری زیست شناسی علوم جانوری

آزمون دکتری زیست شناسی جانوری


ظرفیت دکتری زیست شناسی جانوری


در سال گذشته در رشته علوم جانوری دانشگاه های روزانه حدودا 34 نفر ، در دانشگاه های شبانه یا نوبت دوم حدودا 4 نفر و در پردیس های خودگردان حدودا 1 نفر را جذب کردند. از برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه تهران ، دانشگاه شیراز ،  دانشگاه اراک ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه دامغان ، دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد. دانشگاه آزاد بصورت شفاف ظرفیت واقعی اش در رشته علوم جانوری را مشخص نکرده است. 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
دانشگاه ,جانوری ,زیست ,حدودا ,علوم ,ظرفیت ,علوم جانوری ,دکتری زیست ,زیست شناسی ,رشته علوم ,شناسی جانوری ,زیست شناسی جانوری

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۲۲۵

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منابع ,دکتری ,آزمون ,جانوری ,تکوینی ,علوم ,جانوری تکوینی ,دکتری علوم ,علوم جانوری ,آزمون دکتری ,منابع آزمون ,علوم جانوری تکوینی ,منابع آزمون دکت

وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
آزمون ,سایت ,وبلاگ ,دکتری ,منابع ,ارشد ,منابع آزمون ,کارشناسی ارشد ,آزمون کارشناسی ,آزمون دکتری ,تحصیلات تکمیلی ,منابع آزمون دکتری ,منابع آزمون

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۲۴۷

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم کامپیوتر است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منابع ,دکتری ,آزمون ,کامپیوتر ,علوم ,تهیه ,دکتری علوم ,علوم کامپیوتر ,آزمون دکتری ,منابع آزمون ,تهیه کنند ,منابع آزمون دکتری

National and test free resources Ph.D

National and test free resources Ph.D

Geology

PhD in geology and paleontology and stratigraphy Exam Resources

Exam Resources petroleum geology Ph.D.

Exam Resources Department of Geology Sedimentology

PhD in geology and hydrology test resources

Exam Resources Engineering geology Ph.D.

Doctoral Exam Resources Environmental Geology

Geology, Petrology Doctoral Exam Resources

Exam Resources PhD in Economic Geology

Examination of tectonic geology Ph.D.

chemistry

PhD in Physical Chemistry Exam Resources

PhD in Organic Chemistry Exam Resources

PhD in Analytical Chemistry Exam Resources

PhD in Inorganic Chemistry Exam Resources

Exam Resources and Applied Chemistry Ph.D.

PhD in Polymer Chemistry Exam Resources

Doctoral Exam Resources Phytochemistry

Meteorology

Doctoral Exam Resources Online

biology

Plant Physiology PhD Exam Resources

Doctoral Exam Resources systematic and plant ecology

PhD in cell biology and plant genetic test resources

PhD in Molecular and Cellular Biology Exam Resources

PhD in Molecular Biology Exam Resources

Biology Microbiology Doctoral Exam Resources

Test doctorate in animal science, animal physiology sources

PhD in Animal Sciences animal testing resources Biosystematics

Genetic resources, animal science doctoral exam

PhD in Biochemistry Exam Resources

Exam Resources biophysics Ph.D.

Microbial Biotechnology Doctoral Exam Resources

statistics

Doctoral Exam Resources Statistics

Math

Pure Mathematics Exam Resources Ph.D.

PhD in Applied Mathematics Exam Resources

Of the sea

Physical Oceanography Doctoral Exam Resources

Biology Doctoral Exam Resources sea

Physics

Doctoral Exam Resources, Science and Nanotechnology Nanophysics

Exam Resources physics Ph.D.

Source Photonics Test doctorate

Geophysics

Doctors test geophysical seismic sources

Doctors test geophysical seismic sources

Exam Resources electromagnetic geophysics Ph.D.

Exam Resources gravimetric geophysical Ph.D.

Nanochemistry

Nano Science and Technology doctoral exam resources Nanvshymy

Technology Ryzzyst

Doctoral Exam Resources Technology Ryzzyst

Bioinformatics

Exam Resources Bioinformatics Ph.D.

computer science

PhD in Computer Science Exam Resources

cognitive science

PhD in Cognitive Science Exam Resources


منبع این نوشته : منبع
resources ,exam ,doctoral ,geology ,science ,test ,exam resources ,doctoral exam ,resources exam ,chemistry exam ,geophysical seismic ,geophysical seismic sources ,test geophysical seismic ,exam resources statistics ,exam resources biology

گرایش‌ های دکتری علوم‌ جانوری‌

گرایش‌  های علوم‌ جانوری‌


علوم‌ جانوری‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ می‌پردازد و دارای‌ سه‌ بخش‌ اصلی‌ جانورشناسی‌ یا بیوسیستماتیک‌، فیزیولوژی‌ جانوری‌ اعم‌ از انسانی‌ و حیوانی‌ و بافت‌شناسی‌ و جنین‌شناسی‌ جانوری‌ است‌.بسیاری‌ از گرایش‌های‌ زیست‌شناسی‌ وابسته‌ به‌ علوم‌جانوری‌ هستند. برای‌ مثال‌ یک‌ محقق‌ علوم‌سلولی‌ و مولکولی‌ تا با یک‌ جانور و وضعیت‌ زیستی‌ آن‌ آشنا نباشد، نمی‌تواند روی‌ سلول‌ آن‌ کار کند. یک‌ محقق‌ ژنتیک‌ نیز در آغاز باید بیولوژی‌ جانور را به‌ طور کامل‌ بداند و بعد در زمینه‌ ژنتیک‌ آن‌ کار کند. 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
جانوری‌ ,علوم‌ ,علوم‌ جانوری‌

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۲۴۶

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری بیوانفورماتیک است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منابع ,دکتری ,آزمون ,بیوانفورماتیک ,تهیه ,داوطلبان ,آزمون دکتری ,دکتری بیوانفورماتیک ,منابع آزمون ,تهیه کنند ,سنجش امیرکبیر ,آزمون دکتری بیوان

منابع آزمون دکتری علوم شناختی

منابع آزمون دکتری علوم شناختی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۲۴۸

منابع آزمون دکتری علوم شناختی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم شناختی به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری علوم شناختی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم شناختی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری علوم شناختی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منابع ,دکتری ,آزمون ,شناختی ,علوم ,تهیه ,دکتری علوم ,علوم شناختی ,آزمون دکتری ,منابع آزمون ,تهیه کنند ,منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۲۳۷

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو نانوفیزیک را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منابع ,دکتری ,آزمون ,نانوفیزیک ,نانو ,فناوری ,نانو نانوفیزیک ,دکتری علوم ,فناوری نانو ,آزمون دکتری ,منابع آزمون ,منابع آزمون دکتری

منابع کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری

منابع کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری


جانورشناسی:

1ـ جانورشناسی Barnez

2ـ جانورشناسی، دکتر منیژه کرمی

3ـ بافت‌شناسی پایه، لوئیز سی‌جان کوئیرا، ترجمه شارقی قهرمان

4ـ جنین‌شناسی، کاظم پریور

5ـ بافت‌شناسی انسانی پایه، محمد صادق رجحان

6ـ جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی

7ـ بافت‌شناسی جانوری، دکتر شمس لاهیجانی

8ـ بافت¬شناسی پایه جان کوئیرا

9ـ زیست¬شناسی تکوینی اسکات گیلبرت

 10ـ جنین¬شناسی کاظم پریور

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
بافت‌شناسی ,دکتر ,جانورشناسی ,شناسی جانوری ,کاظم پریور ,زیست شناسی ,رشته زیست ,کنکور دکتری ,زیست شناسی جانوری ,منابع کنکور دکتری